RB 4/2019

07.03.2019godz. 19:06

Podpisanie umowy na budowę obiektu handlowego

Numer raportu:
4/2019

Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.

Temat:
Podpisanie umowy na budowę obiektu handlowego pn. „Park Handlowy Stop Shop”

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne. 

Treść raportu:
 

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 informuje, że w dn. 7 marca 2019 r. Emitent otrzymał podpisaną Umowę (dalej: „Umowa”) z Stop Shop Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa.

Przedmiotem Umowy jest budowa obiektu handlowego pn. „Park Handlowy Stop Shop” - Etap I i II w Białkach k/Siedlec.

Wartość Umowy: 51.440.000,00 zł netto. 

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość Umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.

Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu

Załączniki

Podpisanie umowy na budowę.pdf
760.47 kB