RB 10/2019

19.04.2019godz. 12:12

Przyjęcie założeń transakcji dotyczącej spółki zależnej

Numer raportu:
10/2019

Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.

Temat:
Przyjęcie założeń transakcji dotyczącej spółki zależnej

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd MIRBUD S.A. („Emitent"), działając zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR), w nawiązaniu do raportu bieżącego z 5 kwietnia 2019 r. nr 8/2019 „Rozpoczęcie analizy opcji dotyczących spółki zależnej” informuje, że jako strategiczny inwestor i większościowy akcjonariusz spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z  siedzibą w Skierniewicach („Spółka”), w wyniku przeprowadzonej analizy podjął decyzję o przyjęciu założeń transakcji mającej na celu doprowadzenie do przejęcia pełnej kontroli nad Spółką i wycofanie jej akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A („Planowana transakcja”).


W ramach Planowanej transakcji Emitent zamierza:

  1. ogłosić zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki („Skup akcji”) po cenie 1,60 zł za jedną akcję Spółki, określonej jako wartość wyższa ze średnich cen rynkowych akcji Spółki z okresu 3 (trzech) i 6 (sześciu) miesięcy obrotu akcjami poprzedzających dzień publikacji niniejszego raportu;
  2. podwyższyć kapitał zakładowy Emitenta poprzez emisję dwóch serii nowych akcji („Akcje Nowych Emisji”) skierowanych do dwóch grup akcjonariuszy Spółki (innych niż Emitent), którzy złożą na rzecz Emitenta oferty sprzedaży akcji Spółki w odpowiedzi na Skup akcji;
  3. ustalić cenę emisyjną Akcji Nowych Emisji na poziomie 1,08 zł za jedną akcję, określonej jako wartość wyższa ze średnich cen rynkowych akcji Emitenta z okresu 3 (trzech) i 6 (sześciu) miesięcy obrotu akcjami poprzedzających dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym uchwałę o emisji Akcji Nowych Emisji (dzień tożsamy z dniem określenia wartości akcji Spółki w Skupie akcji, o którym mowa w pkt 1);
  4. przekroczyć, w wyniku rozliczenia planowanego Skupu akcji Spółki, próg 90% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
  5. dokonać przymusowego wykupu akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy, którzy nie wezmą udziału w Skupie akcji, w wyniku czego Emitent stałby się jedynym akcjonariuszem Spółki;
  6. w przypadku uzyskania 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, podjąć czynności mające na celu zniesienie dematerializacji akcji Spółki i wycofanie ich z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Emitent zakłada, że zakończenie Planowanej transakcji mogłoby nastąpić do końca 2019 roku, aczkolwiek będzie to zależeć od ostatecznych terminów realizacji poszczególnych jej etapów.


O ewentualnych znaczących zmianach założeń Planowanej transakcji Emitent będzie informował odrębnymi komunikatami.

Informacja o przyjęciu założeń transakcji dotyczącej spółki zależnej została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na jej znaczenie dla Emitenta.

 

Podpisy osób reprezentujących:

Sławomir Nowak – Wiceprezes Zarządu              

Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu                 

Załączniki

Przyjęcie założeń transakcji dotyczącej spółki zależnej.pdf
766.68 kB