RB 34/2015

03.12.2015godz. 21:52

Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji

Numer raportu:
34/2015

Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 133), Zarząd spółki MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 03 grudnia 2015 roku podjął Uchwałę nr V/2015 w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji na okaziciela serii A (dalej: „Uchwała”). 

Zgodnie z treścią w/w Uchwały, Spółka na podstawie art. 74 ust 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238. – „Ustawa o obligacjach”) oraz pkt. 15.4 Warunków emisji Obligacji serii A emitowanych przez MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach zawiadamia o wcześniejszym wykupie wszystkich wyemitowanych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda (dalej: „Obligacje serii A”). 

Dzień przedterminowego wykupu Obligacji serii A Emitent ustalił na 23 grudnia 2015 roku. 

Dzień ustalenia prawa do świadczenia z Obligacji serii A będących przedmiotem przedterminowego wykupu przypada na dzień 15 grudnia 2015 roku. 

W dacie wcześniejszego wykupu Emitent wykupi Obligacji płacąc Obligatariuszom za każdą Obligację kwotę obliczoną jako suma: 

  • Należności Głównej, 
  • Odsetek naliczonych zgodnie z Warunkami emisji Obligacji serii A za okres od pierwszego dnia Okresu Odsetkowego, w trakcie którego zostanie przeprowadzony wcześniejszy wykup (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wcześniejszego wykupu (łącznie z tym dniem), 
  • Dodatkowej płatności z tytułu realizacji prawa wcześniejszego wykupu przez Emitenta liczonej jako 0,25% procent wartości nominalnej każdej Obligacji serii A.

O emisji obligacji Emitent informował w raporcie bieżącym nr 14/2014 z dnia 2014-06-04. Z chwilą dokonania wcześniejszego wykupu  Obligacje serii A podlegają umorzeniu.