RB 35/2013

30.10.2013godz. 17:35

Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną

Numer raportu:
35/2013

Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu

Zarząd MIRBUD S.A. ("Emitent"), działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zawiadamia, że w dniu 29.10.2013r. została podpisana przez Zarząd KOBYLARNIA S.A. - spółka zależna Emitenta - umowa o kredyt obrotowy (Umowa) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. z siedzibą w Warszawie ("Bank").

Kredyt został udzielony na następujących warunkach:
- kwota kredytu: 40.000.000,00 zł.
- okres kredytowania: do 31.03.2014 roku,
- cel kredytowania: finansowanie przez spółkę kontraktu "Kontynuacja budowy autostrady A-1" 
- oprocentowanie kredytu zmienne, WIBOR 1M plus marża Banku,

Spółka zależna zobowiązana będzie do spłaty kredytu w 2 (dwóch) ratach 
a) do 31 stycznia 2014 roku 25 milionów złotych,
b) do 31 marca 2014 roku 15 milionów złotych.

Zabezpieczeniem spłaty na rzecz Banku będzie:
- oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji, 
- oświadczenie spółki zależnej o poddaniu się egzekucji, 
- umowa poręczenia Emitenta, 
- umowa przelewu na zabezpieczenie,
- umowa zastawu finansowego na rachunku bankowym,
- umowa zastawu rejestrowego na rachunku bankowym,
- pełnomocnictwo do rachunku.

Pozostałe postanowienia Umowy nie zawierają warunków, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą - wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.