RB 36/2013

06.11.2013godz. 17:33

Powzięcie informacji o wyborze oferty Emitenta, jako najkorzystniejszej wśród ofert na zadanie inwestycyjne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „ Zaprojektowanie i wybudowanie boiska piłkarskiego w Łodzi.”

Numer raportu:
36/2013

Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 06.11.2013r. otrzymał zawiadomienie od Urzędu Miasta Łodzi (dalej "Zamawiający"), iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie boiska piłkarskiego z trybuną zachodnią i hali sportowej przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi” w zakresie części nr 1 pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie boiska piłkarskiego z trybuną zachodnią przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi”, jako najkorzystniejsza wśród ofert została wybrana oferta Emitenta.

Oferta złożona przez Emitenta spełniała wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu.

Wartość oferty brutto Spółki wyniosła 94,4 mln złotych 

W związku z procedurą określoną przez Ustawę Prawo Zamówień Publicznych, umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Emitent poinformuje o zawarciu umowy odrębnym raportem bieżącym.