RB 5/2019

12.03.2019godz. 08:32

Informacja o wyborze oferty Emitenta

Numer raportu:
5/2019

Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.

Temat:
Wybór oferty na „Projekt i budowę autostrady A1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek B - węzeł Bełchatów (bez węzła) – węzeł Kamieńsk (z węzłem) od km 351+800,00 do km 376+000,00”

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 11 marca 2019 r. Emitent powziął informację od Zamawiającego – Generalnej  Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Emitenta.

Przedmiotem Umowy będzie realizacja zadania p.n.: „Projekt i budowa autostrady A1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek B - węzeł Bełchatów (bez węzła) – węzeł Kamieńsk (z węzłem) od km 351+800,00 do km 376+000,00”.

Oferta złożona przez Emitenta spełniła wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego – Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi i uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Wartość oferty: 857.000.000, 00 zł brutto.

O podpisaniu Umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Informacja o wyborze oferty została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość oferty oraz jej znaczenie dla Emitenta.

 

Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu

Załączniki

Informacja o wyborze oferty na budowę autostrady A1.pdf
749.52 kB