RB 6/2019

01.04.2019godz. 15:51

Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Numer raportu:
6/2019

Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.

Temat:
Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

Treść raportu:

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”), informuje o otrzymaniu w dniu 29 marca 2019 r. zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy od Peter Gyllenhammar AB z siedzibą w Sztokholmie, Linnégatan 18 (dalej: „PGAB”).

PGAB zawiadamia, że w dniu 26.03.2019 roku, w wyniku transakcji zbycia akcji MIRBUD S.A. nastąpiła zmiana udziału ogólnej liczby głosów PGAB do wysokości 4,45%.

Przed zbyciem PGAB posiadała 4 188 857 akcji Spółki, co stanowiło 5,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta

W wyniku zbycia akcji MIRBUD S.A. w dniu 26.03.2018 roku, na rachunkach PGABznajduje się 3 674 535 akcji Spółki, co stanowi 4,45%  głosów w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. 

Jednocześnie PGAB informuje, że: (i) nie posiada podmiotów zależnych od PGAB, które posiadają akcje Spółki MIRBUD S.A.; (ii) nie ma też osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy; ani (iii) nie posiada instrumentów finansowych Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 ustawy.

Emitent przekazuje skan otrzymanego zawiadomienia w załączeniu.

 

Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu

Załączniki

Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.pdf
71.45 kB
Zawiadomienie.pdf
60.03 kB