RB14/2019

13.05.2019godz. 09:33

Informacja o wyborze oferty konsorcjum, którego liderem jest MIRBUD S.A.

Numer raportu:
14/2019

Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.

Temat:
Wybór oferty na „Budowę drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki)”

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Treść raportu:

                                  
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 13 maja 2019r. Emitent powziął informację od Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, że w postępowaniu przetargowym, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta konsorcjum firm w składzie (dalej: Konsorcjum):

  • MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach  – Lider;
  • Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., z siedzibą w Kobylarni - Partner;
  • Prywatna Spółka Akcyjna Zrzeszenie Budowlane „INTERBUDMONTAŻ” z siedzibą w Kijowie – Partner.

Przedmiotem Umowy będzie realizacja zadania p.n.: „Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki)”.

Oferta złożona przez Konsorcjum spełniła wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego i uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Wartość oferty: 1 378 952 702, 84 zł brutto

O podpisaniu Umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Informacja o wyborze oferty Konsorcjum została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość oferty oraz jej znaczenie dla Emitenta.

 

 

Podpisy osób reprezentujących:

Jerzy Mirgos  – Prezes Zarządu
Paweł Korzeniowski  – Członek Zarządu


    

 

 

Załączniki

Informacja o wyborze oferty konsorcjum, którego liderem jest MIRBUD S.A..pdf
748.25 kB