RB17/2019

21.05.2019godz. 08:24

Podpisanie Umowy na „Zaprojektowanie i budowę obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)”

Numer raportu:
17/2019

Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.

Temat:
Podpisanie Umowy na „Zaprojektowanie i budowę obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)”

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:                              

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 informuje, że w dniu 20 maja 2019r. konsorcjum firm w składzie: MIRBUD S.A., ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice i Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Kobylarnia S.A., Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza (dalej: „Konsorcjum”) podpisało Umowę (dalej: "Umowa") ze Skarbem Państwa -  Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11).

Wartość Umowy: 667.692.363,55 zł brutto.

Termin zakończenia  prac wymienionych w Umowie:

  • 36 miesięcy od daty podpisania Umowy.

O wyborze oferty Konsorcjum Emitent informował raportem bieżącym nr 7/2019.

Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.

 

Podpisy osób reprezentujących:

Jerzy Mirgos  – Prezes Zarządu
Paweł Korzeniowski  – Członek Zarządu

Załączniki

Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Olesna.pdf
737.08 kB