RB25/2019

10.06.2019godz. 13:16

Rejestracja przez sąd Statutu MIRBUD S.A.

Numer raportu:
25/2019

Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.

Temat:
Rejestracja przez sąd Statutu MIRBUD S.A.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - Informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:                              

Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: "Emitent") zgodnie z § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757), informuje, że w dniu 10 czerwca 2019 roku dostarczono do Emitenta Postanowienie o rejestracji w dniu 07 czerwca 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przyjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 maja 2019 roku uchwałą nr 5/2019, w zakresie zmiany dotychczasowej treści §10a Statutu Spółki, który otrzymał nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie niższą niż 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych i nie wyższą niż 1.406.253,80 (słownie: jeden milion czterysta sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy i 80/100) złotych poprzez emisję:


a)    nie więcej niż 7.684.760 (słownie: siedem milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych Spółki serii F wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4/2019 z dnia 17 maja 2019 roku, oraz
b)    nie więcej niż 6.377.778 (słownie: sześć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych Spółki serii G, wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4/2019 z dnia 17 maja 2019 roku.”

 

Zmiana Statutu, o której  mowa powyżej zaczęła obowiązywać od dnia zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Jednocześnie Emitent przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu.

 

Podpisy osób reprezentujących:

Jerzy Mirgos  – Prezes Zarządu
Paweł Korzeniowski  – Członek Zarządu

Załączniki

RB25 Rejestracja przez sąd Statutu MIRBUD S.A.pdf
731.38 kB
Tekst jednolity Statutu Spółki.pdf
896.99 kB