RB35/2019

11.07.2019godz. 09:01

Oświadczenie KDPW o rejestracji akcji serii J Spółki MIRBUD S.A.

Numer raportu:
35/2019

Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.

Temat:
Oświadczenie KDPW o rejestracji akcji serii J Spółki MIRBUD S.A.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:                              

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 10 lipca 2019 r. otrzymał Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 10 lipca 2019 r., w którym poinformowano iż, podjęta została decyzja o zarejestrowaniu w KDPW  2.873.947 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki MIRBUD S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz oznaczeniu ich kodem PLMRBUD00031.
Rejestracja akcji serii J nastąpi w dniu 12 lipca 2019 r.

Podstawa prawna:
§ 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących:

Jerzy Mirgos  – Prezes Zarządu
Paweł Korzeniowski  – Członek Zarządu

Załączniki

Oświadczenie KDPW o rejestracji akcji serii J Spółki MIRBUD S.A..pdf
733.59 kB