RB37/2019

12.07.2019godz. 16:17

Wydanie akcji serii J w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Numer raportu:
37/2019

Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.

Temat:
Wydanie akcji serii J w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - Informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:                              

W nawiązaniu do raportu bieżącego 34/2019 opublikowanego 10 lipca 2019 r., Zarząd MIRBUD S.A. („Emitent”) informuje, że w związku z zarejestrowaniem przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w dniu 12 lipca 2019 r. 2 873 947 (słownie: dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji serii J Emitenta („Akcje Serii J”) nastąpiło ich wydanie osobom, które objęły Akcje Serii J w ramach warunkowego podwyższenia kapitału poprzez ich zapisanie na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych.

W związku z wydaniem Akcji Serii J, kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 8 249 250,00 zł (słownie: osiem milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) do kwoty 8 536 644,70 zł (słownie: osiem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote siedemdziesiąt groszy), tj. o kwotę 287 394,70 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt groszy).

Po wydaniu Akcji Serii J kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na 85 366 447 (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, dających łącznie prawo do 85 366 447 (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta po przeprowadzonej ofercie akcji serii J i dokonanym wydaniu Akcji Serii J wynosi do 637 777,80 zł (słownie: sześćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt groszy) i wiąże się z możliwą emisją akcji serii K. Wobec zakończenia oferty akcji serii J Emitent nie przewiduje dalszego emitowania i wydawania akcji serii J w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Podstawa prawna: § 5 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

 

Podpisy osób reprezentujących:

Jerzy Mirgos  – Prezes Zarządu
Paweł Korzeniowski  – Członek Zarządu

Załączniki

Wydanie akcji serii J w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.pdf
737.40 kB