RB38/2019

15.07.2019godz. 08:44

Zmiana stanu posiadania

Numer raportu:
38/2019

Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.

Temat:
Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Treść raportu:                              

Zarząd MIRBUD  S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 15 lipca 2019 roku Emitent otrzymał od Pana Jerzego Mirgos ("Akcjonariusz") zawiadomienie, złożone na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów w Spółce o więcej niż 1% ogólnej liczby głosów, bez zmiany liczby posiadanych akcji Spółki.
Akcjonariusz poinformował, że:

 1. Zmianie uległ, o ponad 1%, jego udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce bez zmiany liczby posiadanych akcji Spółki, co było skutkiem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 2 873 947 akcji zwykłych na okaziciela serii J („Akcje Serii J”), które zgodnie z informacją przekazaną przez Spółkę 12 lipca 2019 r. zostały wydane akcjonariuszom 12 lipca 2019 r. i z tym dniem nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o wartość nominalną Akcji Serii J;
 2. Informację o zmianie powziął 12 lipca 2019 roku;
 3. Przed podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii J posiadał 34.189.333 akcji Spółki, reprezentujących około 41,45 proc. kapitału zakładowego Spółki, które dawały prawo do 34.189.333 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 41,45 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
 4. Po dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii J, posiada 34.189.333 akcji Spółki, reprezentujących około 40,05 proc. kapitału zakładowego Spółki, które dają prawo do 34.189.333 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 40,05 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
 5. Na dzień przekazania zawiadomienia:
  a.    nie istnieją w stosunku do niego podmioty zależne posiadające akcje Spółki;
  b.    nie występują podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy posiadające akcje Spółki,
  c.    nie zawarł żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazywanie uprawnień do wykonywania prawa głosu w Spółce,
  d.    nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 Ustawy dotyczących Spółki.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podpisy osób reprezentujących:

Sławomir Nowak  – Wiceprezes  Zarządu
Paweł Korzeniowski  – Członek Zarządu

Załączniki

2019_07_15 RB38 Zmiana stanu posiadania.pdf
740.39 kB
zawiadomienie.pdf
67.25 kB