RB39/2019

18.07.2019godz. 16:37

Informacja o dopuszczeniu do obrotu giełdowego akcji serii „J”

Numer raportu:
39/2019

Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.

Temat:
Informacja o dopuszczeniu do obrotu giełdowego akcji serii „J”

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść raportu:                              

Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki powziął informację  o wydaniu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) Uchwały Nr 723/2018 z 18 lipca 2019 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na głównym rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki („Akcje”), w której Zarząd GPW:

  • dopuścił do obrotu giełdowego na rynku równoległym 2.873.947 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  • postanowił wprowadzić Akcje z dniem 24 lipca 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 24 lipca 2019 r. asymilacji tych Akcji z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowymi oznaczonymi kodem PLMRBUD00015.

Uchwała Zarządu GPW weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:  §17 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących:

Jerzy Mirgos – Prezes  Zarządu                                        
Paweł Korzeniowski  – Członek Zarządu

Załączniki

Informacja o dopuszczeniu do obrotu giełdowego akcji serii „J”.pdf
738.99 kB