RB54/2019

30.09.2019godz. 14:01

Wydanie akcji serii K w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Numer raportu:
54/2019

Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.

Temat:
Wydanie akcji serii K w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:                              

W nawiązaniu do raportu bieżącego 49/2019 opublikowanego 19 września 2019 r., Zarząd MIRBUD S.A. („Emitent”) informuje, że w związku z zarejestrowaniem przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w dniu 30 września 2019 r. 6.377.753 (słownie: sześć  milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) akcji serii K Emitenta („Akcje Serii K”) nastąpiło ich wydanie osobie, która objęła Akcje Serii K w ramach warunkowego podwyższenia kapitału poprzez ich zapisanie na rachunku papierów wartościowych.
W związku z wydaniem Akcji Serii K, kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 8.536.644,70 zł (słownie: osiem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote siedemdziesiąt groszy) do kwoty 9.174.420 zł (słownie: dziewięć milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia złotych), tj. o kwotę 637.775,30 zł (słownie: sześćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złote siedemdziesiąt groszy).

Po wydaniu Akcji Serii K kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na 91.744.200 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, dających łącznie prawo do 91.744.200 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące dwieście) głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta po przeprowadzonej ofercie akcji serii K i dokonanym wydaniu Akcji Serii K wynosi do 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy). Emitent nie przewiduje dalszego emitowania i wydawania akcji serii K w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Podstawa prawna: § 5 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20)

Podpisy osób reprezentujących:

Jerzy Mirgos – Prezes Zarządu                                       
Paweł Korzeniowski – Członek Zarządu 

Załączniki

Wydanie akcji serii K w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.pdf
772.59 kB