RB56/2019

02.10.2019godz. 09:54

Zmiana stanu posiadania akcji MIRBUD S.A.

Numer raportu:
56/2019

Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.

Temat:
Zmiana stanu posiadania akcji MIRBUD S.A.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:                              

Zarząd MIRBUD  S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 30 września 2019 roku Emitent otrzymał od Pana Jerzego Mirgos ("Akcjonariusz") zawiadomienie, złożone na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 t.j. z dnia 2019.04.02), („Ustawa”), o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów w Spółce o więcej niż 1% ogólnej liczby głosów.

Akcjonariusz poinformował, że:
1)    Zmianie uległ o ponad 1%, jego udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce na skutek objęcia w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki poprzez emisję 6.377.753 akcji zwykłych na okaziciela serii K („Akcje Serii K”), które zgodnie z informacją przekazaną przez Spółkę 30 września 2019 r. zostały wydane Akcjonariuszowi 30 września 2019 r. i z tym dniem nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o wartość nominalną Akcji Serii K;
2)    Informację o zmianie powziął 30 września 2019 roku;
3)    Przed podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii K, posiadał 34.459.700 akcji Spółki, reprezentujących około 40,37 proc. kapitału zakładowego Spółki, które dawały prawo do 34.459.700 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 40,37 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
4)    Po dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii K i objęcie tych akcji w całości, posiada 40.837.453 akcji Spółki, reprezentujących około 44,51 proc. kapitału zakładowego Spółki, które dają prawo do 40.837.453 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 44,51 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
5)    Na dzień przekazania zawiadomienia Pan Jerzy Mirgos poinformował, że:
a.     nie istnieją w stosunku do niego podmioty zależne posiadające akcje Spółki;
b.    nie występują podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy posiadające akcje Spółki,
c.    nie zawarł żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazywanie uprawnień do wykonywania prawa głosu w Spółce,
d.    nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 Ustawy dotyczących Spółki.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podpisy osób reprezentujących:

Sławomir Nowak – Wiceprezes Zarządu                                       
Paweł Korzeniowski – Członek Zarządu 

Załączniki

Zmiana stanu posiadania akcji MIRBUD S.A..pdf
747.41 kB
Załącznik.pdf
2.32 MB