Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz

Ilość akcji

Udział w kapitale zakładowym

Jerzy Mirgos
34 159 333
41,41%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
10 280 000
12,46%
Pozostali akcjonariusze
38 053 167
46,13%
Razem
82 492 500
100%