Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz

Ilość akcji

Udział w kapitale zakładowym

Jerzy Mirgos
34 189 333
40,05%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
10 280 000
12,04%
Pozostali akcjonariusze
40 897 114
47,91%
Razem
85 366 447
100%