Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz

Ilość akcji

Udział w kapitale zakładowym

Jerzy Mirgos
34 033 792
41,26%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
10 193 049
12,36%
Peter Gyllenhammar AB
4 300 400
5,21%
Pozostali akcjonariusze
33 965 259
41,17%
Razem
82 492 500
100%