Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz

Ilość akcji

Udział w kapitale zakładowym

Jerzy Mirgos
34 159 333
41,41%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
10 193 049
12,36%
Pozostali akcjonariusze
38 140 118
46,23%
Razem
82 492 500
100%