Memorandum informacyjne

MEMORANDUM INFORMACYJNE MIRBUD S.A.
(OFERTA AKCJI SERII J)
SKUP AKCJI SPÓŁKI JHM DEVELOPMENT S.A.

Memorandum informacyjne (”Memorandum”) akcji serii J spółki Mirbud S.A. („Akcje Serii J”) („Oferta”), emitowanych na podstawie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Mirbud S.A. nr 5/2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki Mirbud S.A. w drodze emisji akcji serii J oraz serii K z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Mirbud S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego statutu, sporządzone na podstawie art. 7 ust. 9 w związku z art. 41 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Akcje Serii J emitowane są w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Mirbud S.A. dokonanego w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii F („Warranty”). Warranty oferowane są akcjonariuszom spółki JHM Development S.A. (spółka zależna Mirbud S.A.) innym niż Mirbud S.A. oraz innym niż Jerzy Mirgos, którzy złożą Mirbud S.A. ważną ofertę sprzedaży akcji JHM Development S.A. w odpowiedzi na ogłoszone przez Spółkę zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji JHM Development S.A. Cena emisyjna jednej Akcji serii J wynosi 1,08 PLN (Warranty oferowane są nieodpłatne). Cena zakupu jednej akcji JHM Development S.A. wynosi 1,60 zł.

IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie jest podmiotem oferującym akcje serii J spółki Mirbud.

 

 

ZAŁĄCZNIKI: