RB 33/2013

23.10.2013godz. 17:40

Zawarcie znaczącej umowy przez Konsorcjum, w którym partnerem jest spółka zależna od Emitenta

Numer raportu:
33/2013

Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Wacław Jankowski - Prokurent

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2013 z dnia 20.08.2013r. informującego o wyborze oferty Konsorcjum firm, w składzie: Firma "Gotowski" Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy- Lider Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "Mosty Łódź" SA z siedzibą w Łodzi- Partner Konsorcjum, FEROCO SA z siedzibą w Poznaniu- Partner Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych "TOR-KRAK" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie- Partner Konsorcjum, Metrostav a.s. z siedzibą w Pradze- Partner Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., z siedzibą w Kobylarni – Partner Konsorcjum, działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od spółki zależnej - Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., w której Emitent jest jedynym akcjonariuszem, iż w dniu 22.08 2013 pomiędzy Tramwaj Fordon Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy a Konsorcjum została zawarta umowa na "Budowę linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademickiej, Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej Bydgoszcz Wschód w Bydgoszczy".
Termin wykonania umowy ustalono na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia 21.10 2015 roku.
Wartość umowy brutto wynosi 289.952.062,55 złotych. 
Szacunkowy udział Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A ma wynieść 20% wartości umowy, tj. 57.990.512,51 zł. brutto. 
Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych uregulowań tego rodzaju umów.
Podstawą uznania Umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.