RB 62/2018

13.11.2018godz. 13:15

Podpisanie Umowy na budowę parku handlowego wraz z obiektem marketu budowlanego „Castorama”

Numer raportu:
62/2018

Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.

Podstawa prawna:
Art. 17ust. 1 MAR - Informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 informuje, że w dniu 13 listopada 2018r. Emitent podpisał Umowę (dalej: „Umowa”) z OMEGA INVESTMENTS Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, przy ul. Aleja Jana Pawła II 111.

Przedmiotem Umowy jest „wykonanie robót w generalnym wykonawstwie „pod klucz” wraz z pełnobranżowym projektem wykonawczym (…) w ramach realizacji inwestycji - Obiektu Handlowo – Usługowego we Włocławku składającego się z Parku Handlowego A oraz obiektu Castorama (…)”.

Wartość Umowy: 47.600.000 zł netto

Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość Umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.