RB 61/2018

09.11.2018godz. 13:18

Podpisanie Umowy na „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowy hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o numerze ewidencyjnym 102/697 w Stalowej Woli przy ul. Kasprzyckiego na terenie TSSE EURO.

Numer raportu:
61/2018

Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.

Podstawa prawna:
Art. 17ust. 1 MAR - Informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 informuje, że w dniu 08 listopada 2018r. Emitent podpisał Umowę (dalej: „Umowa”) z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowy hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o numerze ewidencyjnym 102/697 w Stalowej Woli przy ul. Kasprzyckiego na terenie TSSE  EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Stalowa Wola w formule zaprojektuj i wybuduj dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.”.

Wartość Umowy: 23.997.000,00 zł netto

O wyborze oferty Emitent informował raportem nr 60/2018.

Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość Umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.