Pytania Akcjonariuszy

Odpowiedź udzielona w dn. 26.04.2019r.

Zgodnie z zaprezentowanymi projektami uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki warunki finansowe oferty warrantów subskrypcyjnych i akcji każdej z dwóch nowo emitowanych serii będą jednakowe. Naszym zamiarem jest zaoferowanie akcjonariuszom mniejszościowym JHM Development S.A. objęcia akcji spółki Mirbud S.A. na równych zasadach, czego wyrazem jest ustalenie jednakowej ceny emisyjnej dla akcji serii J i K. Rozdzielenie emisji warrantów subskrypcyjnych i nowych akcji na dwie serie podyktowane było wyłącznie wymogami przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., które nakładają ograniczenia wartościowe dla przeprowadzania ofert publicznych korzystających z wyjątku od obowiązku publikowania prospektu emisyjnego. Ponadto zwracamy uwagę, że obie serie emitowanych papierów wartościowych nie zostaną skierowane do większościowego akcjonariusza JHM Development S.A., którym jest Mirbud S.A.

Od dawna piszecie Państwo w raportach o tym, że ryzyko odpisu niskie natomiast o porozumieniu nadal cisza. Poinformowaliście Państwo tylko, że w listopadzie 2017 zakończyło się konstruowanie formy porozumienia. Obecnie mamy końcówkę maja a o porozumieniu nadal nic akcjonariusze nie wiedzą.

Odp. Udzielona 05 czerwca 2018 r. o treści:
Tak jak informowaliśmy mamy uzgodnioną treść porozumienia i czekamy na akceptację instytucji finansujących. Na termin akceptacji treści porozumienia ani MIRBUD S.A. ani Polaris Hospitality Enterprises Sp. z o.o. nie mają wpływu
 

Czy istnieje zagrożenie nie otrzymania płatności za duże zlecenie w Gliwicach? Jeśli dobrze się doliczyłem, to w przepływach za pierwszy kwartał nie widzę tych pieniędzy. Jeśli faktura był wystawiona w grudniu z 90 dniowym terminem, to powinna już być opłacona przez inwestora.

Odp. Udzielona 05 czerwca 2018 r. o treści:
Zarządowi zależy na przywróceniu kursu akcji na właściwy poziom, jak również na dobrym zarządzaniu finansami Spółki. W chwili obecnej Zarząd nie widzi możliwości wykupu akcji własnych. Priorytetem dla zarządu jest realizacja długoterminowej strategii obniżania poziomu zadłużenia finansowego i ma nadzieję, że to w parze z dalszym rozwojem Spółki w dłuższej perspektywie przełoży się na wzrost kursu akcji.
Podobny efekt można osiągnąć zwiększając popyt na akcje Spółki, w związku z powyższym Zarząd prowadzi rozbudowaną politykę informacyjną mającą na celu zwiększenie zainteresowania Spółką wśród inwestorów.

Odpowiedź udzielona w dn. 1 lutego 2019 roku:

Z końcem 2018 roku MIRBUD S.A. i Polaris Hospitality Enterprises Sp. z o.o. zawarły i zrealizowały porozumienie stanowiące ostateczne rozliczenie zrealizowanej inwestycji hotelu w Warszawie. Wynegocjowane warunki porozumienia są satysfakcjonujące dla obu stron i wyczerpują wszelkie wzajemne roszczenia. Zawarcie porozumienia jest równoznaczne z zakończeniem wszystkich postępowań sądowych toczących się pomiędzy stronami.

 

Odpowiedź udzielona w dn. 1 lutego 2019 roku:

W odpowiedzi na powtarzające się wpisy internetowe szkalujące dobre imię MIRBUD S.A., Zarządu i Prezesa Zarządu uprzejmie informuję, iż spółka podjęła niezbędne kroki prawne zmierzające do ujawnienia osób/osoby odpowiedzialnej za te szkodliwe działania. W tym celu wystosowano wnioski formalne o udostępnienie danych osobowych osoby szkalującej zarówno do administratora strony internetowej, jak również operatora sieci internetowej. Złożono również skargę do Generalnego Inspektora Danych Osobowych w przedmiotowej sprawie. Decyzją GIODO z dn. 9 lutego 2018 roku nakazano obu operatorom udostępnienie żądanych danych.

Odp. Udzielona 05 czerwca 2018 r. o treści:
Na chwilę obecną nie ma planów związanych ze sprzedażą Expo Mazury. W przypadku podjęcia takiej decyzji zarząd poinformuje niezwłocznie w formie raportu bieżącego.

Bardzo proszę o napisanie co się dzieje w sprawie z Polarisem bo już w grudniu pisaliście ze jest ugoda. Drugie pytanie to sprawa kursu akcji…czy Zarzad ma pomysl na podniesienie kursu poprzez swoje działania typu skup akcji lub dywidendę?

Odp. Udzielona 5 lutego 2018 r. o treści:
W listopadzie zakończono uzgodnienia dotyczące treści porozumienia z Polaris Hospitality Enterprises Sp. z o.o.. Od listopada oczekiwana jest na akceptacja treści porozumienia przez instytucję finansującą. Na termin akceptacji treści porozumienia ani MIRBUD S.A. ani Polaris Hospitality Enterprises Sp. z o.o. nie mają wpływu . O podpisaniu porozumienia, po uzyskaniu akceptacji instytucji finansującej, Spółka poinformuje niezwłocznie w formie raportu bieżącego. Aktualnie Zarząd Spółki nie planuje przeprowadzenia skupu akcji. Odnośnie dywidendy to nie jest ona zależna od Zarządu, Spółka w umowach kredytowych ma nałożone przez instytucje finansujące kowenanty, które na chwilę obecną uniemożliwiają wypłatę dywidendy.

Jako akcjonariusz Mirbud chciałbym się zapytać czy  miasto Gliwice zapłaciło już za halę sportową, która została oddana do użytku pod koniec 2017 r. Bo raport za I kw wskazuje, że nie zapłacili.

Odp. Udzielona 05 czerwca 2018 r. o treści:
Zgodnie z art. 428 KSH par. 2 nie udzielamy tak szczegółowych informacji odnośnie działalności operacyjnej. Natomiast chcieliśmy zapewnić, ze nie ma zagrożenia płatności za realizację zlecenia Hali Podium w Gliwicach.

Rozwój firmy, poprawa wyników i obniżanie zadłużenia jak również wzorcowy PR spółki oczywiście idą w parze z oczekiwaniami inwestorów indywidualnych. Zarząd ma swoje własne cele i politykę długoterminową, które wydają się również wpisywać w oczekiwania akcjonariuszy instytucjonalnych i głównego właściciela, jednakże prosimy o uzasadnienie powodów, dla których management nie wprowadza żadnych działań mających na celu poprawę wyceny rynkowej w krótkim i średnim terminie?

Odp. Udzielona 05 czerwca 2018 r. o treści:
Zarządowi MIRBUD S.A. zależy przede wszystkim na efektywnym prowadzeniu bieżącej działalności i realizacji strategii długoterminowej. W ramach strategii długoterminowej jest m.in. ścisłe związanie zadłużenia finansowego z rozwojem działalności operacyjnej. Działania o których Państwo piszecie wymagają od Spółki określonych nakładów finansowych, a dla Zarządu MIRBUD S.A. priorytetem jest przede wszystkim obniżanie zadłużenia. Jesteśmy przekonani, że taka strategia zarządzania przyniesie zarówno spółce jak i jej akcjonariuszom wymierne efekty w przyszłości.

Dlaczego Mirbud S.A. nie poinformował akcjonariuszy o takim "drobizagu" jak niezapłacony w terminie podatek VAT za czerwiec 2017 roku w kwocie 10 milionów oraz za grudzień 2017 roku w kwocie ca. 29 milionów?
Kolejne pytanie dotyczy sprawy z Polarisem. Pani wybaczy ale tłumaczenie wciąż, że jest to kwestia po stronie instytucji finansującej jest niewystarczająca. Sam pracuje od wielu lat w Bankach i firmach leasingowych i wiem, że nawet jeśli jest do podjęcia decyzji potrzebne konsorcjum, to nie trwa to tyle czasu. Proszę o jasne i klarowne stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Odp. Udzielona 23 marca 2018 r. o treści:
Przede wszystkim chciałam sprostować jedną kwestię - MIRBUD S.A. nie posiada zaległości z tytułu podatku VAT za miesiąc czerwiec 2017 r. i grudzień 2017 r. a wymienione przez Pana kwoty w żaden sposób nie odpowiadają kwotom wskazanym w deklaracjach VAT za ww. miesiące.
W związku z nieterminowym regulowaniem przez Inwestorów należności wynikających z wykonanych robót budowlanych, MIRBUD S.A. skorzystał z możliwości jakie daje art. 67a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) i zgodnie z decyzją Łódzkiego Urzędu Skarbowego dostosował  terminy i kwoty płatności podatku VAT do przewidywanych terminów płatności należności Spółki z tytułu wykonywanych robót budowlanych.
Tak jak informowaliśmy, w listopadzie zakończono uzgodnienia dotyczące treści porozumienia z Polaris Hospitality Enterprises Sp. z o.o.. Od listopada oczekiwana jest akceptacja treści porozumienia przez instytucję finansującą. Na termin akceptacji treści porozumienia ani MIRBUD S.A. ani Polaris Hospitality Enterprises Sp. z o.o. nie mają wpływu . O podpisaniu porozumienia, po uzyskaniu akceptacji instytucji finansującej, Spółka poinformuje niezwłocznie w formie raportu bieżącego.