MAR

MIRBUD S.A. jest emitentem, którego akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych Giełdy Papierów Wartościowych. W związku z tym MIRBUD S.A. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

Od 3 lipca 2016 roku, zgodnie z Rozporządzeniem MAR członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osoby blisko z nimi związane zobowiązane są do powiadamiania MIRBUD S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych na własny rachunek transakcjach na instrumentach finansowych MIRBUD S.A.

Osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane powiadamiają MIRBUD S.A.  oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego niezwłocznie nie później niż w ciągu trzech dni roboczych po dniu transakcji o zawarciu transakcji.

Informujemy Państwa, iż w celu wypełnienia przez MIRBUD S.A. obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości informacji o transakcjach przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane MIRBUD S.A. ustalił następujące terminy na przekazywanie powiadomień na:

  • 3 dni - powiadomienie o dokonanej transakcji do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
  • 24 h - powiadomienie o dokonanej transakcji do MIRBUD S.A.

Skan podpisanych powiadomień należy przesyłać na adresy e-mail:
MIRBUD S.A.-  pr@mirbud.pl
KNF -  notyfikacje.art.19mar@knf.gov.pl

Osoba blisko związana to:
a) małżonek;
b) dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym;
c) członek rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku; lub
d) osoba prawna, grupa przedsiębiorstw lub spółka osobowa, w której obowiązki zarządcze pełni członek Zarządu lub Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby.