RB 40/2013/K

20.12.2013godz. 17:10

Korekta raportu bieżącego Nr 40/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku

Numer raportu:
40/2013/K

Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Wacław Jankowski - Porkurent

Zarząd MIRBUD S.A. na skutek ujawnienia w treści raportu bieżącego Nr 40/2013 pomyłki pisarskiej polegającej na wpisaniu w temacie raportu roku "2013" zamiast "2014" dokonuje niniejszym jego korekty. Prawidłowa treść tego raportu brzmi następująco: 

 

W związku z § 83 oraz § 103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") Zarząd MIRBUD S.A. informuje o zamiarze przekazywania w roku obrotowym 2014 skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 3013 roku oraz za I i III kwartał 2014 roku zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014r. zawierającego półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Zarząd MIRBUD S.A. niniejszym podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2014:

I. Skonsolidowane raporty kwartalne:

- za IV kwartał 2013r. – 26.02.2014r.

- za I kwartał 2014r. – 14.05.2014r.

- za III kwartał 2014r. – 14.11.2014r.

Zgodnie z § 101 pkt 2 Rozporządzenia MIRBUD S.A. nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał 2014 roku.

II. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2013r. 

– 28.04.2014 r.

III. Skonsolidowany raport za I półrocze 2014r. 

– 25.08.2014 r.

W związku z powyższymi terminami publikacji raportów okresowych, Zarząd MIRBUD S.A. informuje o istnieniu następujących okresów zamkniętych w 2014 roku:

  • 12.02.2014 r. – 26.02.2014 r. (do momentu publikacji raportu okresowego) – okres zamknięty związany z publikacją raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 r.;
  • 28.02.2014 r. – 28.04.2014 r. (do momentu publikacji raportów okresowych) – okres zamknięty związany z publikacją raportów rocznych za rok obrotowy 2013 (jednostkowy i skonsolidowany);
  • 30.04.2014 r. – 14.05.2014 r. (do momentu publikacji raportu okresowego) – okres zamknięty związany z publikacją raportu kwartalnego za I kwartał 2014 r.;
  • 25.07.2014 r. – 25.08.2014 r. – (do momentu publikacji raportów okresowych) – okres zamknięty związany z publikacją raportu półrocznego za I półrocze 2014 r.;
  • 31.10.2014 r. – 14.11.2014 r. – (do momentu publikacji raportu okresowego) – okres zamknięty związany z publikacją raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.

Zgodnie z art. 159 w związku z art. 156 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w powyższych terminach osoby posiadające dostęp do informacji poufnych w związku z pełnieniem funkcji w organach MIRBUD S.A., posiadanych akcji, dostępem do informacji poufnych z racji zatrudnienia, wykonywanego zawodu, stosunku pracy lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, nie mogą nabywać lub zbywać akcji MIRBUD S.A. na rachunek własny lub osoby trzeciej. Zakaz obejmuje również ewentualne prawa pochodne dotyczące akcji emitenta lub instrumentów z nimi powiązanych, dokonywanie na rachunek własny lub osoby trzeciej innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi.