RB 41/2013

21.12.2013godz. 18:08

Aneks do umowy Konsorcjum, w którym partnerem jest spółka zależna od Emitenta

Numer raportu:
41/2013

Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Wacław Jankowski - Prokurent

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2013 z dnia 04.04.2013r. informującego o podpisaniu przez Konsorcjum firm, w składzie: SALINI POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Lider, IMPREGILO S.p. z siedzibą w Mediolanie - Partner, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., z siedzibą w Kobylarni – Partner (dalej: "Konsorcjum"), umowy z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie reprezentowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Zamawiający") na "Kontynuację budowy autostrady A-1 Toruń – Stryków, Odcinek I Czerniewice – Odolin od km 151+900 do km 163+300, Odcinek II Odolin – Brzezie od km 163+300 do km 186+366", działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu wczorajszym pomiędzy stronami umowy został podpisany Aneks, na mocy którego Zamawiający przyznał Konsorcjum dodatkowy czas na ukończenie kontraktu w ilości 81 dni.

Oznacza to, że zgodnie z zapisami umowy czas na dokończenie budowy autostrady A-1 na Odcinku I oraz II mija 23 maja 2014 roku.

Podstawą uznania Umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.