RB 63/2018

27.11.2018godz. 18:13

Otrzymanie listu intencyjnego na budowę hali produkcyjno-magazynowej w Skarbimierzu

Numer raportu:
63/2018

Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.

Podstawa prawna:
Art. 17ust. 1 MAR - Informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 informuje, że w dniu 26 listopada 2018r. Emitent otrzymał podpisany list intencyjny od Zotefoams plc. z siedzibą w Wielkiej Brytanii, 675 Mitcham Road, Croydon UK na generalne wykonawstwo zadania inwestycyjnego.

Przedmiotem Umowy będzie budowa hali produkcyjno-magazynowej zlokalizowanej w Skarbimierzu wraz z niezbędną infrastrukturą.

Wartość Umowy: 11.737.321 euro netto

O zawarciu umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Informacja o podpisaniu listu intencyjnego została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość umowy  oraz jej znaczenie dla Emitenta.