RB 64/2018

12.12.2018godz. 17:19

Otrzymanie podpisanego listu intencyjnego na budowę Centrum Produkcyjno-Logistyczno-Magazynowego Panattoni Europe

Numer raportu:
64/2018

Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.

Podstawa prawna:
Art. 17ust. 1 MAR - Informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 11 grudnia 2018r. Emitent otrzymał podpisany list intencyjny od Panattoni Development Europe Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa dotyczący realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie „Centrum Produkcyjno-Logistyczno-Magazynowego Panattoni Europe z zapleczem socjalno biurowym oraz infrastrukturą techniczną i wewnętrznym układem drogowym  w Zabrzu.

Wartość Umowy jaką zamierzają zawrzeć MIRBUD S.A. i Panattoni Development Europe Sp. z o. o. wynosi: Hala A – 7.000.000 euro netto. Umowa będzie zawierać opcję zwiększenia zakresu prac dodatkowo o kwotę 5.600.000 euro netto.

O zawarciu umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Informacja o podpisaniu listu intencyjnego została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość umowy  oraz jej znaczenie dla Emitenta.