RB 7/2019

01.04.2019godz. 16:06

Wybór oferty pn. „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)”

Numer raportu:
7/2019

Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.

Temat:
Wybór oferty pn. „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)”

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 1 kwietnia 2019r. Emitent powziął informację od Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta konsorcjum firm: MIRBUD S.A., ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice i Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Kobylarnia S.A., Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza (dalej jako „Konsorcjum”).

Przedmiotem Umowy będzie realizacja zadania p.n.: „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)”.

Oferta złożona przez Konsorcjum spełniła wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego – Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu i uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Wartość oferty: 667.692.363,55 zł brutto.

O podpisaniu Umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Informacja o wyborze oferty została zakwalifikowana przez Emitentajako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość oferty oraz jej znaczenie dla Emitenta.

Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu

Załączniki

Wybór oferty Emitenta.pdf
72.53 kB